Služby

V Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby sa poskytujú služby podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Služby sú poskytované podľa § 35 Zariadenie pre seniorov.

Poskytujeme 24 hodinovú starostlivosť s celoročnou pobytovou formou.

Sociálna služba sa poskytuje:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V našom zariadení sa zaväzujeme prijímateľovi sociálnej služby poskytovať:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálnu rehabilitáciu
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstvo
  – utvárať podmienky na úschovu cenných vecí
  – zabezpečovať
 7. záujmovú činnosť
 8. ošetrovateľskú starostlivosť

Sociálna služba

Sociálna služba je poskytovaná na odbornej úrovni. Pri jej poskytovaní sa prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby. Dôležitá je aktivizácia prijímateľa podľa jeho schopností, možností a tiež spolupráca s rodinou, pričom sa rešpektujú jeho osobné ciele, potreby a zdravotný stav.

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená 24 hodín denne prostredníctvom obvodného lekára, ktorý navštevuje prijímateľov v zariadení pravidelne, a aj podľa potreby.

Duchovný život

Dôležitou súčasťou poskytovaných služieb je aj duchovná starostlivosť o klientov. Napriek tomu, že našim zriaďovateľom je Evanjelická Diakonia, berieme ohľad aj na klientov iného vierovyznania. Úzko spolupracujeme s ev. farárkou a katolíckym farárom, ktorí pravidelne navštevujú naše zariadenie.