Klient

V Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby poskytujeme sociálne služby podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. §35 – Zariadenie pre seniorov.

Postup pri umiestnení nového klienta

Klient, ktorému sa budú v SED Horné Saliby poskytovať sociálne služby musí:

  1. požiadať obvodného lekára o vyplnenie tlačiva Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
  2. vypísať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  3. obidve tlačivá podať na odbor sociálnych vecí Obecného úradu, alebo Mestského úradu , podľa trvalého bydliska žiadateľa. Zdravotný posudok vypracuje posudkový lekár obce. Sociálny pracovník na Odbore sociálnych vecí obce vypracuje sociálny posudok žiadateľa.
  4. Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  5. Na základe rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v SED Horné Saliby

V SED Horné Saliby poskytujeme sociálne služby aj pre klientov, ktorí nemajú vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V tom prípade bude klient vedený ako samoplatca s príplatkom 300 EUR/mesiac.  Príplatok bude účtovaný do správoplatnenia rozhodnutia.